دسته بندی:داستانک

گزیده ای از داستان دسته گل نوشته صادق چوبک

آخر تو خودت نمیدانی چقدر ظالم هستی. چقدر زیردستان خودت را چزانده‌ای. چقدر زور گفته‌ای و نخوت فروخته‌ای. نمیدانی من از تو و از قیافه تو و از رفتار تو…

ادامه مطلب